Betaald ouderschapsverlof voor de werknemer

Wat is betaald ouderschapsverlof?

De werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen.

De werknemer kan het verlof in één keer achter elkaar opnemen of flexibel, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, tot het kind 1 jaar is dan kan de werknemer de niet opgenomen weken later alsnog opnemen maar dan wel als onbetaald ouderschapsverlof.

Heeft de werknemer recht op betaald ouderschapsverlof?

De werknemer kan betaald ouderschapsverlof opnemen als een van de volgende situaties geldt:

 • De werknemer is de wettelijke ouder:
  • de werknemer is de moeder of de vader;
  • de werknemer is de adoptieouder;
  • de werknemer heeft het kind erkend.
 • De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op, bijvoorbeeld een familielid of stiefouder of de werknemer is de pleegzorgouder.

Recht op uitkering

De werkende ouder krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft.

Als de werknemer al ouderschapsverlof heeft opgenomen

Het kan zijn dat de werknemer vóór 2 augustus 2022 al onbetaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Als de werknemer na die datum nog recht heeft op minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan ouderschapsverlof, en het kind nog geen 1 jaar is, dan kun je nog betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof is samen maximaal 26 weken.

Hoe gaat de aanvraag voor uitkering betaald ouderschapsverlof in zijn werk?

Vanaf 9 augustus 2022 kun je voor de werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit doe je via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering. Je vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Kun je geen aanvraag doen via de Verzuimmelder of Digipoort, download dan het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’.

Nadat UWV de aanvraag heeft ontvangen, krijg je binnen 4 weken na de ingangsdatum van het verlof een beslissing van UWV.

Hoe zit het met de hoogte en de uitbetaling van het betaald ouderschapsverlof?

Ouders hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon € 232,90) gedurende negen weken ouderschapsverlof. Zij moeten deze negen weken opnemen binnen twaalf maanden na de geboorte. Dat kan flexibel. De werknemer kan maximaal 9 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

De uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van hun dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. De berekening van het dagloon is als volgt:

 • Het UWV neemt de datum van 1 maand voor het verlof. Als de werknemer per 4 weken betaald krijgt, dan nemen zij de datum van 4 weken voor het verlof.
 • Vanaf die datum kijkt het UWV 1 jaar terug. Op grond daarvan wordt berekent wat het totale  sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon wordt gedeeld door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Is de werknemer korter dan een jaar in dienst? Dan wordt het sv-loon door het aantal werkdagen dat is betaald gedeeld. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Er geldt per 1 januari 2022  een maximumdagloon van € 232,90. De uitkering per dag wordt berekend zal daarom nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon zijn.

De uitkering betaald ouderschapsverlof voor een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. (€ 405,30 per week) en op het gemiddeld aantal uren dat iemand per week werkt. De berekening van het dagloon is dan als volgt:

 • Het UWV deelt het aantal uren dat iemand werkt per week door 40: het maximaal aantal uren per week waarover je de uitkering kan krijgen. Vervolgens vermenigvuldigt het UWV deze uitkomst met het minimumloon per maand.
 • Het UWV deelt het totaalbedrag door 21,75; dit is het gemiddeld aantal werkdagen per maand. De uitkomst is de grondslag van de uitkering.
 • De uitkering is gebaseerd op 70% van deze grondslag, verhoogd met 8% vakantiegeld. De uitkomst is de bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof per dag.
 • Het UWV vermenigvuldigd de bruto-uitkering per dag met 5; dot zijn het aantal werkdagen per week. De uitkomst is de bruto-uitkering voor 1 werkweek.

Lager loon tijdens verlof

Tijdens het betaald ouderschapsverlof is het loon lager. De werkgever kan, maar hoeft de uitkering niet aan te vullen. Als het loon tijdens het betaald ouderschapsverlof lager wordt, komt de werknemer tijdens het verlof misschien onder het sociaal minimum. De werknemer kan in deze situatie geen toeslag van het UWV krijgen. Het opnemen van betaald ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor de belastingen die de werknemer betaalt en/of de toeslagen die hij ontvangt van de Belastingdienst. Zie toeslagen.nl

Betaald ouderschapsverlof als kinderen geboren zijn voor 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof geldt (onder voorwaarden) ook voor ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen dat op dat moment nog niet de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt.

 • Het volledig recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof mag nog niet zijn opgenomen.
 • Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022. Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022) een kind krijgen, mits het kind bij ingang van de wet jonger dan 1 jaar is. Ook moeten ouders op dat moment in dienst zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.
 • Als een werknemer een kind heeft dat per 2 augustus 2022 nog geen één jaar is, dan kan de werknemer – als deze nog genoeg ouderschapsverlofaanspraak heeft – betaald ouderschapsverlof opnemen na 2 augustus 2022. De werknemer moet nog minstens recht hebben op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof na 2 augustus 2022.

 

Voorbeeld. Ralf, zoon van werknemer Jan (met een fulltime dienstverband), is op 2 augustus 2022 zes maanden. Jan heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Hij heeft dus nog zes maanden om zeven weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is Ralf één jaar. Voor deze zeven weken kun je bij het UWV een uitkering (van 70% van zijn loon) aanvragen.

Betaling uitkering betaald ouderschapsverlof

UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof in maximaal 3 delen aan de werkgever. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kun je nog 2 betaalverzoeken doen als je dat wilt. Nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen. Dit doe je online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV. Kun je niet online een betaalverzoek indienen, gebruik dan het formulier ‘Indienen betaalverzoek voor uw werknemer’.

Hoe gaat het met betaald ouderschapsverlof bij meerdere kinderen?

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kun je ook meer betaalverzoeken indienen.

Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: je doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kun je nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

Hoogte uitkering bij meerdere kinderen

Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als bij de geboorte van 1 kind: 70 procent van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) van de werknemer.

Wat als de werknemer ziek wordt tijdens het betaald ouderschapsverlof?

Het betaald ouderschapsverlof loopt gewoon door als de werknemer ziek wordt. De werkgever en de werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. Je hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

Wat als de werknemer volledig ziek wordt?

Als de werknemer volledig ziek is, kan hij/zij geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Bij ziekte blijf je het loon van de werknemer doorbetalen.

Werknemer gaat weer gedeeltelijk aan het werk

Je kunt een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als de werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. De werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. Je kunt alleen geboorteverlof aanvragen voor de dagen of uren dat de werknemer niet ziek is.

Wat als de werknemer in of uit dienst gaat tijdens betaald ouderschapsverlof?

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft, meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst

De rest van het verlof neemt de werknemer op bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer.

Als de werknemer daarom vraagt, ben je verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

Werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de werkgever heeft opgenomen, dien je voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. Je hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

Hoe geef je wijzigingen door bij betaald ouderschapsverlof?

Een verandering zoals een gewijzigde ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer moet je aan het UWV doorgeven. Dit doe je met het formulier Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben.

Je kunt vanaf 9 augustus 2022 een aanvraag indienen bij het UWV voor de uitkering voor jouw werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt. Uiteraard kunnen wij je hierbij behulpzaam zijn. Indien wij gemachtigd zijn voor jouw werkgeversportaal bij het UWV kunnen wij de aanvraag indienen.

Informatieplicht verlofregelingen

Met ingang van 1 augustus 2022 heeft de werkgever een informatieplicht met betrekking tot verlofregelingen. Onderstaand een overzicht van alle ouderschapverlofregelingen per 2 augustus 2022.

Soort verlofRechthebbende
moeder
Rechthebbende
partner moeder
Wie betaalt
Zwangerschapsverlof (WAZO)16x de wekelijkse arbeidsduur UWV 100% tot max dagloon
Geboorteverlof 1x wekelijkse arbeidsduur
opname tot 4 weken na geboorte
Werkgever 100%
Aanvullend geboorteverlof 5x de wekelijkse arbeidsduur
opname tot 6 mnd na geboorte
UWV 70% tot max dagloon
Betaald ouderschapsverlof *
nieuw per 2 augustus 2022
9x de wekelijkse arbeidsduur
opname tot 1 jaar na geboorte
9x de wekelijkse arbeidsduur
opname tot 1 jaar na geboorte
UWV 70% tot max dagloon
Onbetaald ouderschapsverlof*
na de opname betaald verlof
17x de wekelijkse arbeidsduur
opname tot 8 jaar na geboorte
17x de wekelijkse arbeidsduur
opname tot 8 jaar na geboorte
onbetaald

* Het betaald en onbetaald ouderschapsverlof samen = totaal 26 weken. Indien niet de volledige 9 weken betaald ouderschapsverlof is opgenomen, dan mag de duur van het onbetaald ouderschapsverlof langer. De totale duur van betaald en onbetaald ouderschapsverlof samen = maximaal 26 weken. Opname moet voordat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt.
Is het kind op 2 augustus 2022 nog geen 1 jaar? Dan kan er mogelijk nog betaald ouderschapsverlof worden aangevraagd

Een ‘werknemers informatiebrief betaald ouderschapsverlof’ en een ‘aanvraagformulier (betaald en onbetaald) ouderschapsverlof door de werknemer bij de werkgever’ kun je via de buttons downloaden.

Laatste nieuws