Subsidie Praktijkleren aanvragen tot en met medio september

Bron: Salaris Vanmorgen 2 juni 2022

Je kunt sinds donderdag 2 juni 2022, 9:00 uur tot en met 16 september 2022, 17:00 uur een aanvraag indienen voor de Subsidie Praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Budget

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt tot en met studiejaar 2021/2022 jaarlijks subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2021 is als volgt:

ONDERWIJSCATEGORIEBUDGET
Vmbo/VSO/PRO€ 1,3 miljoen
Mbo€ 251,5 miljoen
Hbo€ 17,7 miljoen
Wo€ 2,2 miljoen

De budgetten voor 2022 zijn nog niet bekend.

Extra subsidie specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren is voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

 • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
 • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees de verschillende voorwaarden per onderwijscategorie:

Aanvraag indienen

Je logt in met eHerkenning. Voor jouw aanvraag heb je minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heb je een fout gemaakt in de aanvraag? Lees hoe je de aanvraag kunt intrekken/wijzigen

Lees de volgende tips om jouw aanvraag goed voor te bereiden:

 1. Zorg op tijd voor eHerkenning
 2. Dien jouw aanvraag op tijd in
 3. Controleer of je een ontvangstbevestiging heeft ontvangen
 4. Zorg dat jouw administratie op orde is
 5. Bekijk wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt
 6. Gebruik de juiste begin- en einddatum van begeleiding
 7. Bereken goed de weken en periode van begeleiding
 8. Gebruik het csv-format bij veel deelnemers
 9. Bereid je voor op volgend jaar.

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is van plan de regeling te verlengen voor studiejaar 2022-2023. In 2022 wordt de regeling in opdracht van het ministerie van OCW geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslist het ministerie over eventuele verdere voortzetting van de regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren op RVO.nl

Laatste nieuws