Rentevoordeel bij personeelslening verwerken: hoe doe je dat?

Bron: Salaris Vanmorgen 15-6-2022

Als een werkgever of een met de werkgever verbonden vennootschap geld leent aan een werknemer, kan sprake zijn van een rentevoordeel voor die werknemer.

De werknemer heeft een rentevoordeel als hij minder rente betaalt over de lening bij de werkgever dan bij een kredietverlener. Voor dit rentevoordeel geldt een nihilwaardering bij een personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter. Dit geldt ook binnen een cafetariaregeling.

Bij alle andere personeelsleningen is het rentevoordeel belast. Bij een personeelslening voor een eigen woning zijn ook de kosten die aan de lening zijn verbonden belast.

Rentevoordeel berekenen

Je berekent het rentevoordeel door een marktconform percentage van het geleende bedrag te nemen. Als de werknemer rente heeft betaald, trek je het betaalde rentebedrag af van het marktconforme rentebedrag. Dit rentevoordeel is belast loon voor de werknemer.

Je mag het rentevoordeel ook aanwijzen als eindheffingsloon. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80 procent eindheffing.

Rentevoordeel eigen woning niet aanwijzen

Het rentevoordeel inclusief de kosten van een personeelslening voor een eigen woning mag je niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Het rentevoordeel inclusief de kosten zijn altijd loon van de werknemer.

De werknemer kan het belaste rentevoordeel en de kosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Rentevoordeel aangeven

De afspraken die de werkgever met de werknemer heeft gemaakt over de aflossing van de lening, bepalen wanneer je het rentevoordeel moet aangeven. Als de werknemer bijvoorbeeld maandelijks aflost door betaling of verrekening, moet je het rentevoordeel ook maandelijks aangeven. Lost de werknemer ergens in het jaar een gedeelte af, dan geef je het rentevoordeel aan in de aangifte over dat tijdvak. Je vermeldt dit bedrag in de rubriek ‘Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening’.

Voor het rentevoordeel van de personeelslening voor een eigen woning mag je ook elk aangiftetijdvak een zo goed mogelijk geschat bedrag aan rentevoordeel aangeven. In het laatste aangiftetijdvak van het jaar verreken je dan het daadwerkelijke rentevoordeel.

Ex-werknemer

De werkgever blijft inhoudingsplichtige voor een ex-werknemer die een rentevoordeel geniet, zolang dit rentevoordeel blijft bestaan. Als de werknemer uit dienst is, vormt het rentevoordeel loon uit vroegere dienstbetrekking.

Artikel 13, lid 5 Wet LB:

De waarde van het rentevoordeel van een door de inhoudingsplichtige dan wel door een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte geldlening ter zake van de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter wordt gesteld op nihil.

Artikel 31, lid 4 onderdeel h Wet LB:

Tot de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, behoren niet vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van:

het rentevoordeel van een door de inhoudingsplichtige dan wel door een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte geldlening, daaronder begrepen een gedeelte van een geldlening, waarvan de rente als aftrekbare kosten in de zin van de artikelen 3.120 tot en met 3.123 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking genomen kan worden.

Paragraaf 22.2.5 Rentevoordeel personeelslening voor (elektrische) fiets of elektrische scooter in het Handboek Loonheffingen

Bron: Forum Salaris

Laatste nieuws