Coalitieakkoord 2021-2025 – minimumloon stijgt en minimumuurloon

Bron: Salaris Vanmorgen 15-12-2021

Het nieuwe kabinet verhoogt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent en voert een minimumuurloon in op basis van de 36-urige werkweek. Dat staat in het coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, is op 15 december 2021 gepresenteerd.

Wat staat er precies in het coalitieakkoord over arbeidsmarkt en inkomen? De voorgenomen maatregelen op een rij.

Hervormingen in de arbeidsmarkt

Het nieuwe kabinet wil een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die de
bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. Zodat werken
loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.

Ook pakt het kabinet armoede en schulden verder aan. Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst er uit komt te zien.

Wat kost dat?

In totaal investeert het kabinet €500 mln. per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ook trekt het kabinet €300 mln. per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.

Minder verschillen vast en flex

Het kabinet verkleint de verschillen tussen vast en flex. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk
van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-advies worden
oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd.

Deeltijd-WW

Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Toeslagen afschaffen

Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in
ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Deze kabinetsperiode zet het kabinet hiervoor de eerste stappen.

Belastingstelsel eenvoudiger

Daarnaast is het de ambitie het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en zetten ook daartoe de eerste stappen.

Minimumuurloon

Het kabinet maakt werken lonender en verkleint de armoedeval. Een minimumuurloon wordt ingevoerd
op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk (PvdA) en Maatoug
(GroenLinks), (Kamerstuk 35335)).

Minimumloon stijgt

Het kabinet verhoogt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent en houdt de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen.

Hogere ouderenkorting

Het kabinet komt ouderen tegemoet via een hogere ouderenkorting.

Eenvoudiger huurtoeslag

Tegelijkertijd hervormt het kabinet en vereenvoudigt we de huurtoeslag door de maximale huurgrens af
te schaffen en over te stappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. Het kabinet
zorgt dat iedereen deze hervorming kan dragen, met name de laagste inkomens.

Lastenverlichting

Hiernaast zorgt het kabinet voor lastenverlichting van €3 miljard, met name voor lage en
middeninkomens, werkenden en gezinnen. Het streven is over de kabinetsperiode heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na.

Duidelijkheid voor zelfstandigen

Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap
wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf
verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie.

Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord.

Zelfstandigenaftrek teruggebracht

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

Meer mensen naar werk begeleiden

Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog teveel mensen die er niet tussen komen
en onnodig langs de kant staan. De komende jaren wil het kabinet daarom, samen met sociale
partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk begeleiden.

Verder gaat het kabinet meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en breidt het kabinet het aantal beschutte werkplekken uit.

Instrumenten voor om- en bijscholing

Het kabinet breidt de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk en van
uitkering-naar-werk te stimuleren. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing
die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Opgedane ervaringen met de regionale
mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken.

Permanente scholing via leerrechten

Ook bevordert het kabinet permanente scholing via leerrechten. In overleg met sociale partners wordt
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-naar-werk-route uit het MLTadvies nader uitgewerkt.

Arbeidsparticipatie arbeidsongeschikten

Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Ook onderzoekt het kabinet  – in overleg met de sociale partners – hoe ‘hardheden’ in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd kunnen worden met oog voor
uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.

Tweede spoor in tweede jaar ziekte

Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar – in lijn met het SER-advies – in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bijverdiengrenzen Participatiewet

Het kabinet verruimt de bijverdiengrenzen in de Participatiewet en samen met gemeenten zorgt het kabinet ervoor dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd en worden
ondersteund en gestimuleerd naar werk.

Actieve rol uitkeringsgerechtigden

Het kabinet vraagt daarbij ook een eigen actieve rol van uitkeringsgerechtigden. Daarbij is oog voor ieders talenten en beperkingen, werken we vanuit vertrouwen en is er ruimte voor maatwerk.

Kostendelersnorm wijzigt

Het kabinet wijzigt de kostendelersnorm zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

Vergoeding kinderopvang tot 95 procent

Het kabinet maakt het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat het kabinet in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95 procent verhogen voor werkende ouders.

Betaald ouderschapsverlof naar 70 procent

Het kabinet werkt ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden van het betaald
ouderschapsverlof naar 70 procent, het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en door beter te
controleren op loonverschillen.

Stimulering arbeidsparticipatie

Het kabinet stimuleert de arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities.

Uitvoering pensioenakkoord

Het kabinet voert het pensioenakkoord uit voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties.

Brede armoede- en schuldenaanpak

Het kabinet zet de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. Het kabinet neemt  maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. Elke vier jaar herijkt het kabinet het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.

Financiële educatie, preventie en vroegsignalering

Het kabinet zet in op financiële educatie, preventie en vroegsignalering, zodat schulden kunnen
worden voorkomen of vroegtijdig kunnen worden verholpen. Om te voorkomen dat mensen vastlopen kunnen maatschappelijke organisaties, zoals woningbouw corporaties, signalen omtrent kwetsbaren
delen binnen juridisch verankerde waarborgen, zoals doelbinding en proportionaliteit. Mensen krijgen meer ruimte om een reserve aan te houden.

Laaggeletterdheid aanpakken

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken.

Schuldhulptrajecten verkort

De duur van schuldhulptrajecten en verbeteren de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt verkort. Probleemschulden worden sneller opgelost door onder meer mogelijkheden te bieden om tot een schuldregeling te komen.

Strengere eisen beschermingsbewindvoerders

Het kabinet stelt strengere eisen aan beschermingsbewindvoerders en gaat opstapeling van schulden
tegen door een maximum te stellen aan verhogingen, rente- en incassokosten. Het kabinet zorgt voor
een betere, verantwoorde overheidsincasso met oog voor de menselijke maat. Doorverkoop van schulden als verdienmodel wordt tegengegaan.

AOW-opbouw ouderen Surinaamse afkomst

Het kabinet neemt het advies van de adviescommissie onvolledige opbouw AOW ouderen van
Surinaamse herkomst (commissie-Sylvester) en de voorlichting van de Afdeling advisering van de
Raad van State hierover snel ter hand en zal daarover in overleg treden met de Surinaamse
gemeenschap en de Tweede Kamer.

Laatste nieuws