Aangifte loonheffingen per 2022: wat wijzigt er?

Bron: Salaris Vanmorgen 9-11-2021

Een aantal wijzigingen van rubrieken in de aangifte loonheffingen vindt per 1 januari 2022 plaats waaronder nieuwe rubrieken voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

In de aangifte loonheffingen vind je naast de nieuwe Aof-rubrieken vanaf 1 januari 2022 de code K (kindverlof) die de code G (aanvullend geboorteverlof) vervangt. Verder komen er twee nieuwe rubrieken met betrekking tot het door de werknemer te besteden budgetten, zoals het individueel keuzebudget, te weten: opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag en opname arbeidsvoorwaardenbedrag.

Nieuwe rubrieken Aof

In de aangifte loonheffingen komen drie afzonderlijke rubrieken voor de aanwas van het premieloon Aof laag, de aanwas van het premieloon Aof hoog en de aanwas van het premieloon Aof dat hoort bij de uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen waarover de werkgever altijd de hoge premie Aof is verschuldigd.

Ook komen er drie afzonderlijke rubrieken voor de daarover verschuldigde premies. Voor de opslag Wko komt er een afzonderlijke rubriek (Opslag Wko).

Gedifferentieerde premie Aof per 1 januari 2022: hoe werkt het precies?

Code incidentele inkomstenvermindering

Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof treedt per 2 augustus 2022 in werking. De Belastingdienst anticipeert hierop door ook deze verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ als incidentele inkomstenvermindering te kunnen opgeven in de aangifte loonheffingen, naast de huidige regeling ‘Aanvullend geboorteverlof’.

Tot 2 augustus 2022 geldt dit aanvullend geboorteverlof alleen voor werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 2 augustus geldt deze regeling ook voor niet-verzekerde werknemers. Voor het ‘Aanvullend geboorteverlof’ gebruik je in de aangifte loonheffingen van 2021 nog code ‘G’. Code ‘G’ vervalt per 1 januari 2022.

Code K = Kindverlof

Met ingang van 1 januari 2022 gebruik je voor beide verlofsoorten (betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof) code ‘K’. Dat staat voor ‘Kindverlof’.

Als voor een werknemer, waarvoor je in de aangifte van december 2021 nog code ‘G’ gebruikte, het aanvullend geboorteverlof in januari 2022 doorloopt, gebruik je in de aangifte van januari dus code ‘K’.

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022: hoe zit het precies?

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanwege de opkomst van diverse vormen van door de werknemer te besteden budgetten, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen wordt een wijziging doorgevoerd in de aangifte loonheffingen. Hiervoor tref je vanaf 2022 twee nieuwe rubrieken aan in de aangifte loonheffingen:

  1. Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  2. Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Rubrieken ‘Extra periode salaris’ vervallen

Onder het begrip arbeidsvoorwaardenbedrag valt ook wat de Belastingdienst tot en met 2021 bedoelde met ‘Extra periode salaris’. In verband hiermee vervallen de twee rubrieken voor de ‘Extra periode salaris’. Het betreft de rubrieken: ‘Extra periode salaris’ en ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’. De inhoud daarvan maakt geheel onderdeel uit van de twee nieuwe rubrieken voor het arbeidsvoorwaardenbedrag.

De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een toegekend loonbestanddeel, op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Daarbij moet dat loonbestanddeel op enig moment in de toekomst tot voor bij de werknemer belast loon kunnen leiden.

Alle arbeidsvoorwaarden die onder deze definitie vallen, vallen onder het ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’. Denk aan:

  • wat je tot en met 2021 opgeeft als ‘extra periodesalaris’ (EPS), zoals een recht op een eindejaarsuitkering of een 13e/14e maand;
  • reserveringen voor uitzendkrachten op grond van de cao voor uitzendkrachten;
  • een door de werknemer te besteden keuzebudget. Zie hierna onder ‘Keuzebudget’.

Het gaat dus bijvoorbeeld niet om recht op toekomstige verlofuren of een budget waaruit een werknemer zich voor zijn werkgever uitsluitend kan laten scholen.

Keuzebudget

Het gaat bij een keuzebudget om arbeidsvoorwaardenbedragen, die bekend staan onder diverse benamingen, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen.

Een keuzebudget valt onder het arbeidsvoorwaardenbedrag als dat:

  • in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden van de werknemer is vastgelegd;
  • kan leiden tot bij de werknemer belast loon.

Vakantiebijslag en keuzebudget

In de aangifte loonheffingen blijven de rubrieken ‘Vakantiebijslag’ en ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ bestaan.

Als het recht op vakantiebijslag van een werknemer onderdeel is van het keuzebudget, vul je deze rubrieken met € 0 in, omdat deze bedragen opgaan in de rubrieken voor het arbeidsvoorwaardenbedrag. Voor zover het recht op vakantiebijslag afzonderlijk bestaat (naast of zonder een keuzebudget), blijf je de beide rubrieken voor ‘Vakantiebijslag’ zoals gebruikelijk vullen.

Afname stand arbeidsvoorwaardenbedrag

Let op: afname van (de stand van) het arbeidsvoorwaardenbedrag is niet altijd gelijk aan de ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’

Het arbeidsvoorwaardenbedrag heeft in jouw administratie altijd een ‘stand’: het cumulatieve bedrag na alle opbouw en afnames.

Afname van de stand van het arbeidsvoorwaardenbedrag kan op verschillende manieren, zoals:

  1. opnemen van een bedrag ter uitbetaling;
  2. afzien of inzetten van een bedrag in ruil voor een (voor de werknemer) belastingvrije vergoeding of verstrekking . Het maakt hierbij niet uit of voor het eindheffingsloon van de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling geldt of niet;
  3. afzien of inzetten van een bedrag in ruil voor doorbetaald verlof.

Van de afname van situatie 1 geef je in de rubriek ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’ het bedrag op dat de salarisverwerking ingaat als ‘loon in geld’.

In situatie 2 en 3 geef je het bedrag van de afname niet op in de aangifte loonheffingen.

Arbeidsvoorwaardenbedrag in aangifte loonheffingen vanaf 2022

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Laatste nieuws