Zieke werknemer mag geen lager loon krijgen tijdens opname vakantie

Bron: Salaris Vanmorgen 12 januari 2022

Bij opname van vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid ontvangt de zieke werknemer hetzelfde loon als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt in een recente uitspraak als volgt: bij de vaststelling van het loon dat een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon ontvangt, mag geen rekening worden gehouden met de korting die als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid werd toegepast op het loon dat hij ontving in het arbeidstijdvak dat voorafging aan de aangevraagde vakantie.

Geen lager loon tijdens vakantie

De uitspraak van het Hof van Justitie van 9 december 2021 gaat om een ambtenaar die bij de Belastingdienst werkt. Hij is sinds 24 november 2015 langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt en volgt een re-integratietraject.

Op grond van het toen nog geldende Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) ontvangt hij in het tweede ziektejaar 70 procent van zijn bezoldiging voor de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is verklaard, en 100 procent voor de uren waarvoor hij arbeidsgeschikt wordt geacht.

Tijdens zijn vakantie, van 25 juli tot en met 17 augustus 2017, ontvangt hij hetzelfde. Hij krijgt tijdens zijn vakantie dus geen lager loon dan in de voorafgaande periode waarin hij geen vakantie genoot.

Vakantie met behoud van loon

De vraag is nu of het feit dat rekening wordt gehouden met de vermindering van het loon wegens arbeidsongeschiktheid afbreuk doet aan het recht van deze werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. De rechtbank Overijssel, waar de zaak dient, schorst de behandeling van de zaak en verzoekt het Europese Hof om een prejudiciƫle beslissing.

Vermindering loon niet relevant

Het hof oordeelt dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon in principe moet worden bepaald aan de hand van de tijdvakken waarin krachtens de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht.

Met het feit dat het bedrag van het loon is verminderd wegens ziekte mag de werkgever geen rekening houden.

Conclusie

Bij opname van vakantie tijdens ziekte moet de werknemer hetzelfde loon krijgen dat hij zou hebben ontvangen als hij niet ziek zou zijn geweest.

Bron: AWVN

Laatste nieuws