Aandachtspunten voordat de vakantietoeslag wordt verwerkt

Wij adviseren u, om het percentage bijzonder tarief van uw werknemers te controleren voordat het vakantiegeld wordt verwerkt.

Binnenkort krijgen uw werknemers weer vakantiegeld. Op het vakantiegeld wordt een vast percentage loonheffingen ingehouden. Voor werknemers die dit jaar naar verwachting meer gaan verdienden dan vorig jaar, kan het percentage in te houden loonheffingen mogelijk te laag zijn waardoor zij achteraf misschien inkomstenbelasting moeten bijbetalen.
Dat komt meestal voor bij het lage percentage 8,61%.
Om een te lage inhouding loonheffingen te voorkomen, kunt u in overleg met de werknemer(s) die dit betreft een hoger percentage loonheffing laten inhouden. De werkgever mag dit alleen doen op verzoek en met toestemming van de werknemer. Uiteraard kunt u uw werknemers hier op attenderen, daarom onderstaande uitleg.

De regeling bijzonder tarief over vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen etc.

De Belastingdienst heeft duidelijke regels over de wijze waarop werkgevers de loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen op het salaris moeten inhouden.
De loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen worden in één bedrag op het salaris ingehouden onder de naam Loonheffingen.
Voor de inhouding loonheffingen zijn er loonheffingstabellen die verplicht moeten worden toegepast.
Een veel gestelde vraag is of er wel voldoende loonheffing op het salaris wordt ingehouden.
Deze vraag wordt meestal achteraf gesteld nadat de aangifte inkomstenbelasting is ingevuld en men minder terugkrijgt dan verwacht of zelfs moet bijbetalen.

Wat kan een oorzaak zijn waardoor een werknemer inkomstenbelasting moet bijbetalen?

De loonheffing die op het salaris wordt ingehouden is een voorheffing (voorschot) op de inkomstenbelasting. Of er na het invullen van de aangifte inkomstenbelasting moet worden bijbetaald of terug te ontvangen, kan afhankelijk zijn van vele factoren die meestal in de privésfeer liggen. Hierbij kunt u onder andere denken aan hypotheekrenteaftrek, bijverdiensten, meerdere werkgevers tegelijk, bij meerdere werkgevers tegelijk is de loonheffingskorting toegepast etc.
Het gebeurd maar zelden dat de ingehouden loonheffing op het salaris de reden van bijbetaling inkomstenbelasting is, maar als dat wel het geval is, dan zal dit in veel gevallen te maken hebben met het ingehouden percentage bijzondere beloningen.

Wat is het percentage voor bijzondere beloningen precies?

Incidentele en éénmalige beloningen zoals het vakantiegeld, overwerk, een eindejaarsuitkering worden bijzondere beloningen genoemd, hiervoor is een aparte tabel van toepassing, namelijk de tabel voor bijzondere beloningen. Het percentage bijzonder tarief wordt volgens de rekenregels vastgesteld op basis van het verdiende loon in het voorgaande kalenderjaar. Dit loon wordt het jaarloon bijzondere beloningen (afk. jaarloon BT) genoemd en staat op ook de loonstrook.
Omdat de algemene loonheffingskorting inkomensafhankelijk is, wordt daar in de tabel voor bijzondere beloningen rekening mee gehouden door op het vastgestelde percentage een verrekening percentage toe te passen. Bijvoorbeeld inhouding loonheffing BT 8,61% (dit is 37,07% -28,46%)

Het jaarloon BT en het percentage BT staat op de loonstrook (zie onderstaand)

Voorbeeld
Indien er iets te veel loonheffing wordt ingehouden dan is dat meestal geen probleem.

De te veel ingehouden loonheffingen wordt altijd verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting dus komt weer bij de werknemer terug.

Wanneer u denkt dat deze situatie op één of meer van uw werknemers van toepassing is, attendeer uw werknemer(s) hier dan op en geef het tijdig aan ons door zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij de betaling vakantiegeld en overige bijzondere beloningen.  

Wij kunnen u helpen bij het vaststellen het hogere jaarloon BT en het bijbehorende percentage BT.

Tabel bijzondere beloningen

Laatste nieuws